Adatvédelmi irányelvek

1. Alapadatok

1.1. Az adatkezelő a Pécsi Kodály Zoltán Kollégium (székhely: 7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 20/A.) (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

1.2. Az Adatkezelő felkéri Önt, mint a honlap felhasználóját, hogy a honlap tartalmának használatát megelőzően olvassa el és vegye tudomásul a jelen felhasználási feltételeket és a jogi nyilatkozatot. A honlap használatával Ön a felhasználási feltételeket és a jogi nyilatkozatot ráutaló magatartással elfogadja. Kérjük, hogy amennyiben a felhasználási feltételeket és a jogi nyilatkozatot elfogadni nem áll módjában, akkor a honlap használatától tekintsen el.

1.3. Az Adatkezelő a honlap keretében minden felhasználónak engedélyezi, hogy csak és kizárólag személyes felhasználási célra, a kereskedelmi felhasználás és a vagyonszerzési célzat mindenkori kizárásával a honlap tartalmát megtekintse, letöltse és azt részben vagy egészben elmentse. A felhasználó nem jogosult ugyanakkor a honlapon található tartalmak módosítására, megcsonkítására, vagy bármely egyéb megmásítására, másolására, nyilvános felhasználására, értékesítésére vagy bármely egyéb, kereskedelmi vagy vagyonszerzési célú felhasználására az Adatkezelő kifejezett hozzájárulása nélkül. Minden az Adatkezelő honlapján található elem, valamint maga a honlap, mint egész, szerzői jogi oltalom alatt áll a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében. E szerzői jogi oltalom fenti módon vagy bármely egyéb módon történő megsértése kártérítési kötelezettséget vonhat maga után.

1.4. A honlap által felkínált letöltési lehetőségekkel csak az a felhasználó élhet, aki a letöltést megelőzően elfogadta a fájl, szoftver, adatlap vagy egyéb tartalom letöltésére vonatkozó, a honlap által automatikusan ismertetett felhasználási feltételeket. A letöltött tartalmi elemek a letöltést követően kizárólag a felhasználási feltételekkel összhangban használhatók. Az Adatkezelő a legmodernebb követelményeknek megfelelő, rendszeresen frissített vírusszűrő szoftvert alkalmaz, ennek ellenére a számítógépes vírusok és más kártékony programok átvitelének lehetősége teljesen nem zárható ki. Az Adatkezelő visszautasít mindennemű felelősséget arra az esetre, ha a fájl, szoftver, adatlap vagy egyéb tartalom letöltése kapcsán a fogadó számítógépes rendszerben kár keletkezne.

1.5. Az érintettek (a továbbiakban: „Érintett”) személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások – különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire – és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

 

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

2.2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

2.4. A kiskorú és cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen személy a mindenkor hatályos Ptk. szabályai alapján tehet érvényes jognyilatkozatot a hozzájárulás megadására. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

 

3. Az adatkezelés célja

3.1. Az adatkezelés célja a regisztrációhoz illetve a hírlevél küldéshez szükséges adatok felvétele és kezelése.

3.2. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a honlap bizonyos funkcióinak használatát regisztrációhoz/bejelentkezéshez kösse. A regisztráció/bejelentkezés sikeres lefolytatásához a felhasználónak az e-mail címét, felhasználó nevét és jelszavát kell megadnia. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció/bejelentkezés sikeres lefolytatásához szükséges adatok terjedelmét saját döntése alapján, bármikor, a fentiektől eltérően határozza meg. A megadott e-mail címet, felhasználó nevet és jelszót az Adatkezelő titkosan kezeli, az adatokat kizárólag minőségbiztosítási és statisztikai célokra használja fel. Az adatokat más célra nem használja fel, nem értékesíti és harmadik személyeknek sem ingyenesen sem visszterhesen, semmilyen körülmények között nem adja át.

3.3. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a honlapjának üzemeltetéséhez ún. cookie-kat [sütiket] használjon. A cookie-k [sütik] apró információs csomagok, amelyek automatikusan rögzítésre kerülnek a felhasználó számítógépén. A honlap így képes személyre szabott használatot nyújtani a felhasználónak, információkat gyűjteni a használatra vonatkozóan és arra is lehetőség nyílik, hogy ne kelljen minden alkalommal bejelentkezni a honlap megnyitásakor. A felhasználónak az általa alkalmazott böngésző beállításain keresztül nyílik lehetősége a cookie-k [sütik] használatának engedélyezésére vagy tiltására.

 

4. Az adatkezelésbe bevont adatok köre

4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:

a. elektronikus elérhetőség (email-cím).

4.2. Az Adatkezelő az Érintettektől névtelenül további demográfiai vagy üzleti adatokat is gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.

 

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

5.2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében – az Érintett kérésére korábban való törlés hiányában – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

5.3. Az Érintett adatainak kezelésének megszüntethető az Adatkezelő ügyfélszolgálatának felkerésével.

5.4. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 5 (öt) naptári napon belül törli az adatot.

5.5. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

6. Az adatkezelés módja

6.1. Az Érintett elsődlegesen elektronikus – az Adatkezelő honlapján történő – regisztrációval, továbbá postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közölheti az Adatkezelővel a személyes adatait.

6.2. Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.

6.3. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

a. az Adatkezelő munkatársai;

b. egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;

c. egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

6.4. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

6.5. Az Adatkezelő legjobb szándéka ellenére sem tudja garantálni a honlapján található tartalmak hiánytalanságát, teljességét és pontosságát. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a honlapja tartalmát bármikor, a saját döntése szerint, a regisztrált felhasználók vagy egyéb személyek előzetes értesítése nélkül módosítsa, vagy annak üzemeltetésével felhagyjon. Az Adatkezelő kifejezetten visszautasítja a fent írtakból esetlegesen eredő károkért (elmaradt haszon, adatvesztés vagy az üzleti tevékenység felfüggesztése) való felelősséget.

6.6. A felhasználók által közölt (a honlapon található e-mail elérhetőségre elektronikus levélben eljuttatott) kommunikációkat, valamint a felhasználók által – a honlapon található, különféle alkalmazások (chat ablak, fórum funkció, egyéb hozzászólások) segítségével – közzétett tartalmakat és a felhasználók megismert adatait az Adatkezelő kizárólag minőségbiztosítási és statisztikai célokra használja fel. Az adatokat más célra nem használja fel, nem értékesíti és harmadik személyeknek sem ingyenesen sem visszterhesen, semmilyen körülmények között nem adja át. A felhasználó nem közölhet az oldalon semmilyen, a hatályos jogszabályokba ütköző tartalmat, nem helyezhet el az oldalon más felhasználó tevékenységét vagy az Adatkezelő rendszerének működését befolyásoló kódot. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználói hozzászólásokat vagy más, elhelyezett tartalmi elemeket, bármikor, indoklás nélkül moderálhassa vagy törölhesse. A hozzászólások vagy más, elhelyezett tartalmi elemek a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal, azokat tartalmilag nem ellenőrzi, így honlapon elhelyezett tartalomért minden felhasználó saját maga tartozik büntetőjogi, szabálysértési vagy polgári jogi felelősséggel.

6.7. Az Adatkezelő honlapján harmadik személyek honlapjára mutató hivatkozások, linkek helyezkednek el. A hivatkozásokra történő kattintással a felhasználó elhagyja az Adatkezelő honlapját. Az Adatkezelő nem vizsgálta meg és nem kíséri figyelemmel e honlapok tartalmának alakulását. A linkekre kattintva elérhető honlapokat minden felhasználó saját felelősségére használja, Az Adatkezelő az ilyen honlapok tartalmáért nem felel és kifejezetten visszautasít mindennemű, azok használatából esetlegesen eredő felelősséget.

 

7. Adatbiztonság

7.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok – különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének rendelkezéseire – érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezelésre kizárólag az Adatkezelő székhelyén kerül sor a 7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 20/A. sz. alatti címen. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó által a honlapján tett látogatás során meghatározott adatokat gyűjtsön a JavaScript vagy egyéb technológiai eszköz segítségével az alábbi adatokra kiterjedően: adatfájl-kérés szerverhez; a használt böngésző gyártmánya, típusa, nyelve, verziója; a használt operációs rendszer; az alkalmazott felbontás; egyéb telepített bővítmények észlelése [JavaScript, Flash Player, stb.]; cookie-k [sütik]; kattintások a honlapon; belépés és adatkérések kelte. Az Adatkezelő a fentiek szerint gyűjtött adatokat kizárólag minőségbiztosítási és statisztikai célokra, valamint a honlapjának javítása céljából használja fel.

7.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

 

8. Tájékoztatás kérése, adatok helyesbítése, törlése, zárolása

8.1. Az Érintett

a. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

b. kérheti személyes adatainak helyesbítését;

c. kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;

d. tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

8.2. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 5 (öt) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

8.3. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

8.4. A személyes adatot törölni kell, ha

a. a kezelése jogellenes;

b. az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;

c. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d. az adatkezelés célja megszűnt;

e. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

f. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

9. Jogorvoslat

9.1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 5 (öt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

9.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

9.3. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

a. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

b. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

c. Honlap: https://naih.hu

d. Telefon: +36 (1) 391-1400

e. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

10. Egyoldalú módosítás lehetősége

10.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

10.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 

Jelen verzió száma: V1/2018.06.04.

© 2018 – Pécsi Kodály Zoltán Kollégium